BASELOAD CAPITALS SENIORA OCH SÄKERSTÄLLDA GRÖNA OBLIGATIONER UPPTAS TILL HANDEL VID NASDAQ STOCKHOLM

2020-05-29 1:38:00

Den 15 maj 2020 offentliggjorde Bolaget ett prospekt och meddelade samtidigt att ansökan skulle lämnas in till Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel av Obligationerna. Nasdaq har godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel på Sustainable Bond List och första dag för handel i Obligationerna är den 20 maj 2020.
Prospektet avseende Obligationerna finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.baseloadcap.com).
 

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 13.30 CEST den 19 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Johan Edin, CFO of Baseload Capital
johan.edin@baseloadcap.com

menu