ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

March 31, 2021

Resultatet på – 71,3 MSEK jämfört med +2,5 MSEK 2019 beror delvis på den stärkta kronan som påverkat resultatet med – 22,8 MSEK. Trots att verksamheten utvecklats positivt och aktierna i portföljbolagen ökat i värde i lokal valuta innebär detta netto en nedskrivning med 6,9 MSEK. Vidare har räntekostnaderna ökat med 22,9 MSEK jämfört med föregående år, varav räntekostnaderna för obligationen står för 13,2 MSEK. Räntan har varit oförändrad under året och den ökade kostnaden beror på att bolaget under 2020 betalat ränta under 12 månader men under 2019 endast för delar av året. Resterande ökning av räntekostnaderna är hänförbar till ökade lån från moderbolaget och ytterst bolagets ägare. Det negativa resultatet är också en effekt av att bolaget valt att vara konservativ i värderingen av pågående projekt.

Under 2020 har vi bland annat:

  • Driftsatt två kraftverk i Japan. I slutet av april driftsattes det första projektet, Waita. I början på juni togs det andra kraftverket, Midori, i drift. Ryuta Hiratsuka anställdes som ny VD för Baseload Power Japan efter Ito Masahiro.
  • Fortsatt arbetet med ett antal projekt i Taiwan. I slutet av augusti påbörjades borrning för Westlake-projektet, som förväntas bli det första kommersiella geotermiska projektet i Taiwan. Projektutvecklingen försenades till följd av att en del av borrutrustningen fastnade i borrhålet på 630 meters djup, men är nu igång.
  • Konverterat det konvertibla lån som Baseload Capital ställt ut till det isländska bolaget Varmaorka. De nya aktierna gör Baseload tillstörsta ägare i bolaget. Varmaorka driftsatte Reykholts kraftverk som kommer att leverera 300 kW till elnätet. På kraftverket i Fludir installerades ett nytt kylsystem som förväntas sänka den interna elförbrukningen med upp till 15%.
  • Etablerat ett dotterbolag i USA, Baseload Power US. Bolaget påbörjade investeringarna i ett första projekt i Kalifornien genom att ta över avtal och utrustning från den befintliga ägaren. Driftsättning av kraftverket beräknas ske under andra halvåret 2021. Tre markarrendesavtal tecknades i Nevada, där det finns en stor potential för utveckling av nya geotermiska projekt.
  • Inlett ett samarbete med det nyzeeländska bolaget Geo 40. Baseload deltog i den nyemission som Geo40 genomförde under året. Geo40 har utvecklat en teknik för att extrahera kisel och andra mineraler ur geotermiskt vatten, vilket minskar driftskostnaderna för geotermiska kraftverk. Samtidigt produceras mineraler på ett hållbart sätt.
  • Omförhandlat och ändrat villkoren för den gröna obligation som bolaget emitterade under första kvartalet 2019 för att bättre passa bolagets affärsmodell. De första pengarna drogs från obligationen. Alla krav (covenants) som bolaget måste leva upp till, uppfylldes under alla kvartal 2020. I maj noterades obligationen på Nasdaq.
  • Stärkt likviditeten genom att moderbolaget Baseload Capital Holding AB under året tog upp ett konvertibelt lån om 94,2 MSEK från huvudägarna.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 19:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Downloads:

Baseload Capital Sweden AB Årsredovisning 2020

RELATED POSTS

Combat climate change, let's get it done and make great business out of it - Mattias Goldmann

What if we've had it wrong all this time? Trying to persuade people to become more sustainable by using images of starving polar bears and whales with stomachs full of plastic or talking about the impact of climate change on future generations and people in far-off lands.

Electronic waste is the biggest waste stream in the world - Niklas Sundberg, Senior VP ASSA ABLOY

Did you know technology currently has the same emissions as the global aviation industry? That’s 1-2 % of total global carbon emissions! We are also generating 57 million tons of electronic waste

How to understand EU taxonomy - Søren Berg Rasmussen, Investment Manager at Nefco

For a long time, almost every business could claim to be sustainable, and it was hard to tell which claims were true and which were just greenwashing.

If you put your mind to it, anything is possible

Today there is a lot of talk about victory. Victory is glorified, sought after and often the focus of discussion.
1 2 3 21
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram