ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

March 31, 2021

Resultatet på – 71,3 MSEK jämfört med +2,5 MSEK 2019 beror delvis på den stärkta kronan som påverkat resultatet med – 22,8 MSEK. Trots att verksamheten utvecklats positivt och aktierna i portföljbolagen ökat i värde i lokal valuta innebär detta netto en nedskrivning med 6,9 MSEK. Vidare har räntekostnaderna ökat med 22,9 MSEK jämfört med föregående år, varav räntekostnaderna för obligationen står för 13,2 MSEK. Räntan har varit oförändrad under året och den ökade kostnaden beror på att bolaget under 2020 betalat ränta under 12 månader men under 2019 endast för delar av året. Resterande ökning av räntekostnaderna är hänförbar till ökade lån från moderbolaget och ytterst bolagets ägare. Det negativa resultatet är också en effekt av att bolaget valt att vara konservativ i värderingen av pågående projekt.

Under 2020 har vi bland annat:

  • Driftsatt två kraftverk i Japan. I slutet av april driftsattes det första projektet, Waita. I början på juni togs det andra kraftverket, Midori, i drift. Ryuta Hiratsuka anställdes som ny VD för Baseload Power Japan efter Ito Masahiro.
  • Fortsatt arbetet med ett antal projekt i Taiwan. I slutet av augusti påbörjades borrning för Westlake-projektet, som förväntas bli det första kommersiella geotermiska projektet i Taiwan. Projektutvecklingen försenades till följd av att en del av borrutrustningen fastnade i borrhålet på 630 meters djup, men är nu igång.
  • Konverterat det konvertibla lån som Baseload Capital ställt ut till det isländska bolaget Varmaorka. De nya aktierna gör Baseload tillstörsta ägare i bolaget. Varmaorka driftsatte Reykholts kraftverk som kommer att leverera 300 kW till elnätet. På kraftverket i Fludir installerades ett nytt kylsystem som förväntas sänka den interna elförbrukningen med upp till 15%.
  • Etablerat ett dotterbolag i USA, Baseload Power US. Bolaget påbörjade investeringarna i ett första projekt i Kalifornien genom att ta över avtal och utrustning från den befintliga ägaren. Driftsättning av kraftverket beräknas ske under andra halvåret 2021. Tre markarrendesavtal tecknades i Nevada, där det finns en stor potential för utveckling av nya geotermiska projekt.
  • Inlett ett samarbete med det nyzeeländska bolaget Geo 40. Baseload deltog i den nyemission som Geo40 genomförde under året. Geo40 har utvecklat en teknik för att extrahera kisel och andra mineraler ur geotermiskt vatten, vilket minskar driftskostnaderna för geotermiska kraftverk. Samtidigt produceras mineraler på ett hållbart sätt.
  • Omförhandlat och ändrat villkoren för den gröna obligation som bolaget emitterade under första kvartalet 2019 för att bättre passa bolagets affärsmodell. De första pengarna drogs från obligationen. Alla krav (covenants) som bolaget måste leva upp till, uppfylldes under alla kvartal 2020. I maj noterades obligationen på Nasdaq.
  • Stärkt likviditeten genom att moderbolaget Baseload Capital Holding AB under året tog upp ett konvertibelt lån om 94,2 MSEK från huvudägarna.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 19:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Downloads:

Baseload Capital Sweden AB Årsredovisning 2020

RELATED POSTS

Innovative Collaboration Paves the Way for Geothermal Energy

Baseload Capital, a leading investment entity dedicated to advancing geothermal energy deployment globally,

Chevrons energy revolution, using heat beneath our feet ”Geothermal” - Barbara Harrison

Oil and gas industry has been around for a long time, enabling us the degree of economic development, but also the comfort of life as we know it today.

Unveiling the Dark Side of the IT Industry - Pernilla Ramslöv, CEO and Founder NOX Consulting

This part of the IT industry is rarely talked about or even acknowledged, but it is very much real. IT has a large climate footprint, and two biggest problems of this industry are demand for energy and hardware.

Debate: Energy lies under our feet - dig where we are standing

Europe does not have to be second in line, geothermal can rewrite the energy map. With new technology, political will and an oil industry looking for new applications for its drilling assets
1 2 3 29
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram